فیلم صنعتی در اصفهان

فیلم معرفی شرکت، کارخانجات، خط تولید، معرفی محصول و تبلیغاتی
(مطابق با استاندارد های بین المللی)