تولید فیلم های گزارش عملکرد سازمانی

گزارش عملکرد سازمانی فیلمی است که به منظور ارائه اطلاعات در مورد عملکرد یک سازمان در یک دوره زمانی مشخص تهیه می‌شود. این گزارش به ذینفعان مختلف سازمان، از جمله مدیران، سهامداران، مشتریان و کارکنان، ارائه می‌شود.

گزارش عملکرد سازمانی باید شامل موارد زیر باشد:

مقدمه:

* معرفی سازمان یاشرکت
* دوره زمانی گزارش(از چه تاریخی تا چه تاریخی)
* اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد

عملکرد:

* خلاصه‌ای از عملکرد کلی سازمان
* عملکرد در هر بخش یا واحد(مثلا بخش فنی ، بخش مالی، بخش تولید)
* مقایسه عملکرد با اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد
* تجزیه و تحلیل علل انحراف از اهداف

نتیجه‌گیری:

* خلاصه‌ای از یافته‌های کلیدی
* درس‌ها و آموخته‌ها
* برنامه‌های آینده

انواع گزارش عملکرد سازمانی:

 • گزارش عملکرد سالانه
 • گزارش عملکرد ماهانه
 • گزارش عملکرد فصلی
 • گزارش عملکرد پروژه
 • گزارش عملکرد بخش یا واحد

نکاتی برای نوشتن گزارش عملکرد سازمانی:

 • گزارش را مختصر و مفید نگه دارید.
 • از نمودارها و جداول برای ارائه اطلاعات به صورت بصری استفاده کنید.
 • از زبانی واضح و مختصر استفاده کنید.
 • بر روی نتایج و دستاوردها تمرکز کنید.
 • به چالش‌ها و مشکلات پیش رو اذعان کنید.
 • برنامه‌های آینده را به طور واضح بیان کنید.

نکاتی برای نوشتن گزارش عملکرد سازمانی:

 • گزارش را مختصر و مفید نگه دارید.
 • از نمودارها و جداول برای ارائه اطلاعات به صورت بصری استفاده کنید.
 • از زبانی واضح و مختصر استفاده کنید.
 • بر روی نتایج و دستاوردها تمرکز کنید.
 • به چالش‌ها و مشکلات پیش رو اذعان کنید.
 • برنامه‌های آینده را به طور واضح بیان کنید.

نکات تکمیلی:

 • گزارش عملکرد سازمانی باید به طور منظم و دوره‌ای تهیه شود.
 • فرآیند تهیه گزارش باید شفاف و مشارکتی باشد.
 • گزارش باید به طور گسترده در اختیار ذینفعان مختلف قرار گیرد.
 • از گزارش عملکرد سازمانی برای بهبود عملکرد سازمان استفاده شود.

مخاطبان گزارش عملکرد سازمانی:

* مدیران
* سهامداران
* مشتریان
* کارکنان
* نهادهای ناظر
* رسانه‌ها

مزایای تهیه گزارش عملکرد سازمانی:

* افزایش شفافیت و پاسخگویی
* بهبود تصمیم‌گیری
* انگیزش کارکنان
* جلب اعتماد ذینفعان

نکات تکمیلی:

* گزارش عملکرد سازمانی باید به طور منظم و دوره‌ای تهیه شود.
* فرآیند تهیه گزارش باید شفاف و مشارکتی باشد.
* گزارش باید به طور گسترده در اختیار ذینفعان مختلف قرار گیرد.
* از گزارش عملکرد سازمانی برای بهبود عملکرد سازمان استفاده شود.