دانلود فاکتور رسمی دارایی

این فاکتور جهت فروش های رسمی به همراه شماره به دارایی- سازمان های مالیاتی قابل ارائه است.

فاکتور رسمی دارایی PSD-JPG