لیست,شرکتهای,شهرک,صنعتی,راوند كاشان,آدرس,تلفن,جدید

توجه بفرمایید

شماره های ذیل مربوط به سال 1390 می باشد
با توجه به تغییر شماره های استان اصفهان خواهشمند است جهت دریافت شماره های جدید از شماره فعلی را در صفحه همسان سازی کد های اصفهان وارد نمائید تا شماره جدید ارائه گردد.

راوند كاشان بوستان ترمه -شركت 0361-5513167-513167
راوند كاشان رشيدي پور- غلامعلي 0361-5551665-560020
راوند كاشان نساجي خوب كاشان1 ـ شركت 0361-512524-512294-555977
راوند كاشان خادم ـ محسن(حوله كوير) 0361-551703
راوند كاشان نساجي ريس نخ كاشان - شركت(نساجي خوب كاشان 2)
راوند كاشان صنايع سيرنگ كيميا-شركت 0361-5554220
راوند كاشان نرمينه بافت 1 - شركت 0361-515014-5
راوند كاشان ريسندگي وبافندگي بهتابان -شركت 0361-5555012
راوند كاشان برادران - محمد(فرش گلچين ممتاز) 0361-560096-559444
راوند كاشان توليدي دنياي مس 1 - شركت 0361-5515000-4
راوند كاشان شاطريان بيدگلي - حسين (فولادپرس)(فرش سفيروقائم مستاجرها) 0361-5554055-5552055
راوند كاشان جام فلز- شركت 0361-559805
راوند كاشان جهادي - محمود 0361-559164
راوند كاشان تك فرش معلم _ شركت(گلهاي ماندني،فرش حسيني و..سه مستاجر) 0361-559164
راوند كاشان نوآورپتو1 ـ شركت
راوند كاشان نساجي حرير تابان كاشان -شركت
راوند كاشان پرندريس 2 - شركت 0361-555143
راوند كاشان عسگري وشركا_ حسين(فرش فخركوير)(انباربوستان ترمه)
راوند كاشان جهادي _ نصراله (محمدحسين نوري مستاجر) 0361-555460
راوند كاشان سهندآواالكتريك - شركت
راوند كاشان نجيبيان و شركا- عليمحمد(عروس كوير) 0361-515230
راوند كاشان لوازم خانگي كاوه كوير - شركت(توليدي دنياي مس) 0361-557424-511515-6
راوند كاشان بافته هاي ترمه كويرراوند - شركت 0361-5558463
راوند كاشان نگين ماهان مشهداردهال - شركت 0361-5513516
راوند كاشان كاشان بتون - شركت(فرش لطيف راوند 1و2) 0361-558973-555177
راوند كاشان صنايع فرش بهمن كاشان 0361-555150
راوند كاشان تضامني تقي زمزم مجردوشركا ـ شركت 0361-555044
راوند كاشان نرمينه بافت-شركت 0361-513034-5544144
راوند كاشان فرگاز - شركت 0361-551545
راوند كاشان پنبه ريس - شركت 0361-559985
راوند كاشان داور-رضا(صنايع فرش بوم طلايي مشهد اردهال)
راوند كاشان فرش البرز راوند كاشان
راوند كاشان مجموعه صنعتي فجر-شركت
راوند كاشان ناظمي وادقاني - جعفر 0361-557599
راوند كاشان حريربافت دلنشين2ـ شركت 0361-555352-3
راوند كاشان توليدي دنياي مس5- شركت 0361-5515000
راوند كاشان توليدي دنياي مس4 - شركت 0361-5512524-5512294
راوند كاشان توليدي صنعتي حفاظ فرمان ـ شركت
راوند كاشان حيدرزاده ساري - علي اكبر و حسين
راوند كاشان فرش مرواريد خليج فارس - شركت
راوند كاشان صنايع شادفرش نرگس كاشان - شركت 0361-512027-550830
راوند كاشان بزرگمهرصنعت ـ شركت
راوند كاشان مجتمع نساجي نور پايتخت - شركت 0361-5557555-6
راوند كاشان نيلوفرتكميل - شركت 0361-5559933
راوند كاشان فرش گوهران نقش راوند - شركت 0361-5513500
راوند كاشان صنايع نساجي نگين پرسان - شركت 0361-5555598
راوند كاشان سلمان فرش - شركت 0361-557900-514747
راوند كاشان مهفام جام - شركت شهرك راوندانتهاي بلوار3 03615513100-514855-555848
راوند كاشان عصاركاشاني - حسين وشريك 0361-555990
راوند كاشان صنايع سيم لاكي كاشان-شركت 0361-5514333-552143
راوند كاشان فرش آدينه درخشان - شركت(7مستاجردارد) 0361-551483
راوند كاشان صنايع كابل كاشان - شركت 0361-552143
راوند كاشان درستكار - محمود(فرش گل ياس) 0361-556837
راوند كاشان فرش نفيس كاشان - شركت(تكميل) 0361-552427-555660
راوند كاشان نورد امير كبير كاشان - شركت 0361-514142
راوند كاشان غفاري ـ الهام(مهراب گل راوند) 0361-555741
راوند كاشان نمونه بافت كاشان1 _ شركت 0361-559500-5515599
راوند كاشان ايران گرما _ شركت 0361-559949-50
راوند كاشان عصار كاشاني _ علي
راوند كاشان توليدي پارس لنت _ شركت (لنت پارس) 0361-5554750
راوند كاشان كاشان نايلون - شركت 0361-551333-555657
راوند كاشان كاشان ريس شفق _ شركت(ريسندگي شانديز) 0361-5515060-447929
راوند كاشان نگين مشهد تابان - شركت 0361-552880
راوند كاشان گروه صنعتي پرديس كاشان -شركت 0361-5513398
راوند كاشان نگين فرش قطب - شركت 0361-556937
راوند كاشان گلپوش _ شركت 0361-550121
راوند كاشان جهان ترمزكاشان - شركت 0361-5559267-5514452
راوند كاشان كاشي كاشان _ شركت شهرك صنعتي راوند بلوار شماره 4 0361-555846
راوند كاشان صنايع فرش نقشينه بهار - شركت
راوند كاشان فرش ياسمن كاشان - شركت (فرش هشت بهشت) شهرك راوند بلوار شماره 3 0361-558218-5333038
راوند كاشان صنايع فتاح فرش راوند - شركت 0361-552820
راوند كاشان صنايع توليدي فرش شيخ صفي _ شركت 0361-555655
راوند كاشان تعاوني جوراب بافي مبارزان-شركت(پارس كوير،پارس راوند،بهارراوند)
راوند كاشان عطاركاشاني _ سعيد(پنبه فؤاد) 0361-559985
راوند كاشان صنايع تكميل فرش كيميا - شركت 0361-551941
راوند كاشان تهران كسري _ شركت (كپ دارو) 0361-551513-554540
راوند كاشان صنايع تكميل مرواريدكاشان ـ شركت(فرش البرز) 0361-552512-514554
راوند كاشان لاستيك آسا _ شركت 0361-558598-555558
راوند كاشان منفوش _ شركت 0361-555174-5
راوند كاشان صدف نخ كاشان - شركت 0361-555598
راوند كاشان خوشرنگ كاشان - شركت 0361-559489
راوند كاشان نگين سليمان مشهداردهال - شركت 0361-5554460
راوند كاشان سايه گستركاشان - شركت 0361-556260
راوند كاشان بوذرجمهركاشان _ شركت 0361-555886-552886
راوند كاشان لنت ترمزهاي كويركاشان- شركت 0361-554750
راوند كاشان توليدي لوازم خانگي كاوه كوير - شركت شهرك صنعتي راوند كاشان بلوار شماره 2
راوند كاشان لاجوردي - سيدعلي وشركا(قالبسازي الهيه ياسفال بت) 0361-527740
راوند كاشان صمديان وشريك- محمدوعلي (صدف نخ) 0361-556668
راوند كاشان نخ ابريشم نوين كاشان - شركت 0361-555584
راوند كاشان توليدي دنياي صنعت پوياكاشان _ شركت(دنياي مس) 0361-5515570-1
راوند كاشان آذرگيوكاشان - شركت 0361-5514949
راوند كاشان فرش زمردكاشان _ شركت 0361-515153-56
راوند كاشان حريربافت دلنشين 1- شركت 0361-555352-3
راوند كاشان اربابي بيدگلي _ عباس (توليدفرش نخبه- مستاجر)
راوند كاشان حسني ا_ رضا
راوند كاشان كاشان سراميك _ شركت
راوند كاشان تك فرش كاشان - شركت (نقشينه فرش آرش) 0361-5536266
راوند كاشان نگين آراي مشهد آريا - شركت كاشان شهرك صنعتي راوند بلوار فجر خ 16 غربي 0361-554445
راوند كاشان اخباري ـ حسين 0361-553925
راوند كاشان كاشان فولاد _ شركت (صنايع نساجي جام جم كاشان) 0361-554943
راوند كاشان صنايع به ريس كاشان - شركت (تكميل) 0361-555660-555770
راوند كاشان ايران اره - شركت 0361-553070
راوند كاشان اكسيژن كوير - شركت 0361-558090
راوند كاشان صنايع حميدفرش راوندكاشان - شركت (عليمحمدبهشتي دوست) 0361-555741-560372
راوند كاشان ريسندگي قائم _ شركت 0361-558021
راوند كاشان دنياي گرانول _ شركت 0361-550557
راوند كاشان صنعتي ناب متال _ شركت(الحاق به كاشي كاشان) 0361-550578
راوند كاشان كاشان قالب _ شركت 0361-555420-21
راوند كاشان خاتم ريس كاشان - شركت 0361-555559
راوند كاشان ساداتي ساري وشركا - سيدمصطفي محمدمحسن (فرش تنديس راوند) 0361-5555162
راوند كاشان كريم ـ عباس(توليدي تك كاشان ) 0361-554140
راوند كاشان چيني پرديس كاشان - شركت 0361-555848

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.