لیست,شرکتهای,شهرک,صنعتی,اشترجان,آدرس,تلفن,جدید

***توجه......توجه***

شماره های ذیل مربوط به سال 1390 می باشد
با توجه به تغییر شماره های استان اصفهان خواهشمند است جهت دریافت شماره های جدید از شماره فعلی را در صفحه همسان سازی کد های اصفهان وارد نمائید تا شماره جدید ارائه گردد.

اشترجان بهار روب سپاهان صفه - شركت خ 11 پلاك 205
اشترجان آذرشين - شركت 0335-3482813
اشترجان پورعباس -همايون(فرآورده هاي عايق نسوزاصفهان) 0335-3483001
اشترجان سبزآب لوله سپاهان - شركت 0335-3483332
اشترجان الياف نسوزآذر -(يزدخواستي - حميد ) 0335-3483261-3
اشترجان مذاب ريزان سپاهان - شركت 0335-3483370
اشترجان انرژي گستر سپاهان-شركت 0335-3483100-2911
اشترجان گابين1 _ شركت 0335-3483221-2
اشترجان شمشادذوب سپاهان 2- شركت 0335-3483182-3
اشترجان كارپيرا _ شركت 0335-3482711-3277-2696-7
اشترجان بركتين وشركا3- محمدرضاومحمدجعفر،رحيم نصر
اشترجان توليدي و صنعتي سپيد دشت - شركت
اشترجان فولادنيما _ شركت 0335-3482791-3-2796
اشترجان فولادكوبان - شركت 0335-3483008-9
اشترجان استيل ذوب سپاهان - شركت 0335-3483336-7
اشترجان توان باطري نخستين - شركت 0335-3483197-9-3200-2752
اشترجان آذرفلزان - شركت 0335-3482006-9
اشترجان دهدشتي نژادوشركا- مهدي خشاياروخاطره(صنايع فلزي مهدي) شهرك اشترجان خيابان 13 پلاك 177 0335-3482817
اشترجان گل نور - شركت شهرك صنعتي اشترجان خ 6فرعي3پ 215 0335-3482576
اشترجان دياني دردشتي وشريك - مرتضي خ 15 پلاك199
اشترجان ثمربخش اصفهان - شركت 0335-3482731-3188-89
اشترجان مجتمع نوردكاوه - شركت 0335-3482306-7
اشترجان سام دژ -شركت(عطايي كچويي- حجت اله وعبدالحسين)پاسگان فلاور
اشترجان مجتمع صنعتي سپاهان باطري-شركت
اشترجان نيك آبادي - بهرام(ساروج صفه اصفهان) 0335-3482190
اشترجان بخت افروز - اصغر
اشترجان نعيمي بروجني - منصور (ياجهان سيم) 0335-3482682
اشترجان اصفهان گالوانيك 2 - شركت 0335-3482881-4
اشترجان صنايع ريخته گري آلياژي پيشرو سپاهان - شركت شهرك صنعتي اشترجان خ 12 پ 160
اشترجان حيدري زفره - امراله (چلونگر و شركاء - حميدرضا) 0335-3483164-2919-20
اشترجان پرديس سپاهان - شركت (بهرادسپاهان ) 0335-3482571
اشترجان كرم زاده وابراهيمي - مرتضي وعباس(حاوي رنگ) 0335-3482535-6
اشترجان آروين جاويدسپاهان - شركت 0335-3483282
اشترجان سيم وكابل سينا _ شركت 0335-3482394
اشترجان تكسرام _ شركت 0335-3482333-4-2344-5
اشترجان ريخته گري كمال سپاهان - شركت 0335-3482121-4
اشترجان حر وشركا- محمدمهدي مرضيه شيرين شيما(سپاهان باطري)
اشترجان محمدزماني - حسن(ماشين سازي حميد) 0335-3482079-2179-2079
اشترجان كاويان سپاهان - شركت 0335-3482154
اشترجان گله سازصنعت- شركت 0335-3482114-2115
اشترجان توليدي باندوگازصفاطب - شركت (احسان طب) 0335-3483203
اشترجان كابين سپاهان _ شركت 0335-3482722
اشترجان رنگين ذوب سپاهان - شركت 0335-3483240-2
اشترجان ماشين سازي كاراماشين سپاهان - شركت 0335-3482798-2794
اشترجان رويين صنعت سپاهان - شركت 0335-3483035-9
اشترجان صنايع متالوژي مصمم اصفهان- شركت 0335-3482797-3201-2
اشترجان طلوع نخ اصفهان - شركت (كاپاشوم :مستاجر) اصفهان جاده ذوب آهن جاده سيمان سپاهان شهرك صنعتي اشترجان خ 12 پ 164 03123483440
اشترجان نيل ماشين _ شركت 0335-3482726-30
اشترجان پايا نورد كاوه - شركت شهرك صنعتي اشترجان خ 14 پ 192
اشترجان گل نور3 - شركت 0335-3482491-3-2116
اشترجان صالحكاران سپاهان - شركت 0335-3482435
اشترجان تكافو - شركت 0335-3482865-72
اشترجان فكورمغناطيس اسپادانا - شركت 0335-3483259-60
اشترجان نارين نيرو - شركت 0335-3482071-3
اشترجان پولادتراش سپاهان -شركت 0335-3483191-2-3184
اشترجان مهندسي طراحي وساخت فولادگستران - شركت(مرات پولاد) 0335-3482656-61
اشترجان زاغيان وشركا ـ رضا(فكورصنعت) 0335-3482988-2315
اشترجان موحدي - محمد(فولادسازان صفه ) 0335-3482732-3
اشترجان توليدي پلي اتيلن آدمان - شركت 0335-3482991-6
اشترجان باقري - قدرت اله 0335-3482580
اشترجان صنايع نساجي شهيدباهنر - شركت(مارون صنعت) 0335-3482553
اشترجان سهاترانس - شركت 0335-3483290-1-3225
اشترجان گسترش مواد مغناطيسي تابان - شركت 0335-3482370
اشترجان گدازذوب فولاد - شركت 0335-3482921
اشترجان امامي گورتاني2 - سيد محسن(آلميران) 0335-3482666
اشترجان صنايع آلومينيوم اسپادانا - شركت(محمدرستگارپناه وشركا) 0335-348-3195-6
اشترجان تكنومدل سپاهان - شركت تعاوني(ريخته گري اتحاد) 0335-3482246
اشترجان تهران پخت ـ شركت(صنايع برق پويااصفهان ) 0335-3482314-15-2988
اشترجان تراشكاري مركزي - شركت 0335-3482714-5
اشترجان مجتمع صنعتي سپاهان باطري شهرك اشترجان خ ششم فرعي دوم خ 14 0335-3483200-3100-3111
اشترجان اخترگازسپاهان ـ شركت 0335-3482486-82
اشترجان فولادسايش اسپادانا 2 - شركت
اشترجان يكتاانديش سازه - شركت 0335-3483221-2
اشترجان كياني اجگردي وشريك-نصراله (ماشين اجزا2)(انبارشركت تكادو ) 0335-3483221-2
اشترجان چهارگام-شركت 03353482091-92
اشترجان رزچليك سپاهان - شركت
اشترجان اميني لارگاني-رحيم
اشترجان آذر نورد - شركت شهرك خ 6 پ 132
اشترجان مركز ارتقاء مهارت (فني و حرفه اي)
اشترجان ميرلوحي _ سيدعلي 0335-3482898-9
اشترجان فرا آلياژ اصفهان - شركت شهرك بين خ 13و 14 روبروي باسكول حر پ 180
اشترجان فرقاني سعيدآبادي -فرشاد
اشترجان پويا ماشين سپاهان - شركت شهرك خ 6 پ 230 03353482931-2
اشترجان راهوند _ شركت 0335-3482546
اشترجان پژوهشگران فلز - شركت 0335-3482779-80
اشترجان انجمادسپاهان - شركت 0335-3482602-3
اشترجان آلومينيوم قطعات - شركت(قطعه كاران خريده ‌) 0335-3482318-9
اشترجان قالبسازي علمي - شركت (فرآيندتكنيك) 0335-3482164
اشترجان حر- محمد مهدي (راهيابي صنعت و فولاد-شركت) 0335-3482848
اشترجان مهندسي وخدمات صنايع رفاه - شركت 0335-3482125-3212
اشترجان سپاهان شيمي2 - شركت
اشترجان سنامدل - شركت 0335-3482761-3
اشترجان پشم وشيشه سپاهان - شركت(مستاجر:مهندسين جيد) 0335-3482940-3
اشترجان توليدي فولاداصفهان-شركت 0335-3482841-5
اشترجان توليدي صدف ساي اصفهان- شركت 0335-3482687
اشترجان گل نور2 - شركت 0335-3482491-2142-2070-20
اشترجان كاوه داكتيل _ شركت 0335-3482068-9
اشترجان مارون صنعت تهران1 - شركت 0335-3482015-17-2109
اشترجان كهرنگ بسپار اصفهان- شركت 0335-3482878-88-2916
اشترجان گروه سازندگان صنعت اسپادانا - شركت 0335-3482583
اشترجان براتيان - علي اكبر 0335-3483224
اشترجان غزال اكسيژن ـ شركت 0335-3482400
اشترجان كوبان پيچ - شركت 0335-3482585-2434
اشترجان مارون صنعت تهران2- شركت 0335-3482015-17-2109
اشترجان پارس ام سي - شركت 0335-3482383-8
اشترجان لوله وقوطي اصفهان 2- شركت 0335-3482181-4
اشترجان نيروكلر2 ـ شركت 0335-3482102-4-2100-2110
اشترجان مهرآميز - شركت 0335-3482639-40
اشترجان الماس سنگبري مهسا _ شركت(مستاجر:جوانان صنعتگرسپاهان) 0335-3482178
اشترجان پژوهشي وتوليدي معيد _ موسسه 0335-3482191-4
اشترجان احسان شيمي استهبان ـ شركت 0335-3482433-2646-8-2166
اشترجان ماشين سازي اسپاهان - شركت 0335-3482173-7
اشترجان صنايع حرارتي ايران - شركت 0335-3482918
اشترجان امامي گورتاني 1- سيد محسن(آلميران) 0335-3482669-2666
اشترجان لوله وقوطي اصفهان1- شركت 0335-3482181-4
اشترجان امين جواهري - سيدمرتضي ، محمدرضا و بدري نوايي(توليدي فولاد اصفهان) 0335-3482155-56
اشترجان اصفهان اگزوز ـ شركت 0335-3482717-19
اشترجان مهندسي مذاب ساز صنعت - شركت 0335-3482151-2
اشترجان تيزتك - شركت 0335-3482329
اشترجان بهين لوله سپاهان - شركت 0335-3482809-10
اشترجان سخت افزا _ شركت 0335-3482862-4
اشترجان كياني _ عليرضاواكبر 0335-3482041
اشترجان فلاح چم آسماني _ جمشيد
اشترجان گازهاي طبي وصنعتي مددكاران اصفهان-شركت 0335 -3482613
اشترجان اصفهان مخزن _ شركت 0335-3482827-2888
اشترجان تلفر ـ شركت 0335-3482830-6-2013-4
اشترجان ميرمقتدايي وشركا- مصطفي 0335-3482533
اشترجان لاستيك هاي دريايي وصنعتي پارس بندر- شركت 0335-3482800-3482600
اشترجان سپاهان تراش _ شركت 0335-3482057-59
اشترجان ارغوان شيلنگ ـ شركت
اشترجان تواناذوب - شركت 0335-3482898-2843
اشترجان گل نور1- شركت 0335-3482491-3-2442-2060
اشترجان سپاهان فيلتر_ شركت
اشترجان باباصفري _ حسين(صنايع فلزي عدل) اشترجان خ4 پ39 0335-3482327-3427
اشترجان ساربان - اكبر (كوره سازان البرز: مستاجر) 0335-3482523
اشترجان رزموكت2- شركت 0335-3482021-6-29-30
اشترجان صنعت منصور 1 ـ شركت 0335-3482362-2363-3327
اشترجان سايش سنگ _ شركت 0335-3482061-5
اشترجان رياحي منش وشركا- محمود(رياحي منش - اصغر ومحمود فرزين) 0335-3482365
اشترجان سنبلستاني _ جواد و مهدي (هدايت الكتريك-سمبلستان-سيدجواد-مسيح-محمدعلي-) 0335-3482128-9
اشترجان نيك ذوب پاد - شركت 0335-3483513-14
اشترجان اصفهان گالوانيك 1 _ شركت 0335-3482881-5
اشترجان قطعه كاران1 _ شركت 0335-3482377-9
اشترجان سوخت آما _ شركت 0335-3482097-9
اشترجان صنعت منصور 2- شركت 0335-3482169-70
اشترجان هاشمي _ سيد محمد(سپاهان كوبش) 0335-3482158
اشترجان دوران تراش _ شركت 0335-3482450
اشترجان فولادسابان _ شركت 0335-3482481-6
اشترجان نيكوتراش 1_ شركت(مستاجر:برق تسلا) 0335-3482146-8-3482777
اشترجان سپاهان پيچ _ شركت 0335-3482771-4
اشترجان ايمن تاش سپاهان - شركت(سيپكو) 0335-3482141
اشترجان اصفهان بدر _ شركت 0335-3482076-8
اشترجان پارس رزين _ شركت 0335-3482642-4
اشترجان توليدي شيرآلات بهداشتي _ شركت 0335-3483002-7
اشترجان موحدي نجف آبادي وشريك - جهانشاه (تغارصنعت آذر)-احساني وشركا-علي بابا 0335-5482506-7
اشترجان اصفهان بويلر ـ شركت 0335-3482855-6
اشترجان جلالي - داود(توليدي لولا) 0335-3482430-3482416
اشترجان كربن تك 2 _ شركت 0335-3482471-5
اشترجان آميژه ساز اسپادانا - شركت 0335-3482011-3
اشترجان كفيتي - مجتبي وشريك (كامياب راد)ياصفاهان خودرو 0335-3482901-2&8
اشترجان ايران داكتيل _ شركت 0335-3483177
اشترجان فولادسايش اسپادانا 1- شركت(صنايع بسته بندي شيدپلاست اسپادانا) 0335-3482482-9
اشترجان نصراصفهاني وشركا - علي رحيم بابك(دقيق قطعه اسپادانا) 0335-3482126-7
اشترجان ولكان صنعت سپاهان - شركت
اشترجان لوحه سازان _ شركت(آصال صنعت) 0335-3482513-14
اشترجان احمديان زاده _ رضا 0335-3482135
اشترجان سبحان بتون - شركت (ماشين سازي نيماسهند) 0335-3482791-3482795-8
اشترجان كربن تك 1_ شركت 0335-3482471-2117-9
اشترجان نانو پاك پرشيا _ شركت 0335-3482498-9
اشترجان زماني - محمد و كهتريان نژاد - امير عباس منطقه‌ صنعتي‌ اشترجان‌ فاز 2 خ 1واحد5
اشترجان نيكوتراش 2 - شركت 0335-3482146-8
اشترجان پارس گدازاسپادانا - شركت 0335-3482924-5
اشترجان برش سنگ ايران _ شركت (توليد پروفيل پنجره داتيس) 0335-3482061-2063
اشترجان كاويان شيمي - شركت 0335-3482716-3482783
اشترجان ماشين اجزا _ شركت 0335-3482131-3
اشترجان سپاهان شيمي1 _ شركت 0335-3482117-9
اشترجان رزالياف اصفهان - شركت 0335-3482021-27-28
اشترجان مرديها - حميدرضاوشركا(چاپ سيلك گل تكس) 0335-3482359
اشترجان سپهراخگر - شركت 0335-3482610
اشترجان سهنددور- شركت
اشترجان صنايع فولاداخگراصفهان - شركت 0335-3482850-3
اشترجان پارس نورالكتريك _ شركت 0335-3482894-96
اشترجان پارس كاربن _ شركت (سپاهان باطري-شركت)- انرژي گستر سپاهان شهرك اشترجان خ سيزدهم جنب شركت ماشين اجزا 0335-3483271-2
اشترجان گدازصنعت _ شركت 0335-3482051-6
اشترجان حديدذوب اصفهان - شركت 0335-3482637
اشترجان سازانديش - شركت 0335-3482088-90-2800
اشترجان شمشادذوب سپاهان 1- شركت 0335-3482135
اشترجان آلياژكاراصفهان _ شركت 0335-3482786-8
اشترجان باقرزاده آفاراني - بتول 0335-3482157
اشترجان ايران ذوب _ شركت 0335-3482041-9-2050-2040
اشترجان فولادگروشركا- عليرضاومرتضي ،علي كريمي خ 3شهرك اشترجان پ19 و 21 0335-3482332
اشترجان توليدي صنعتي سحاب سپاهان - شركت 0335-3482136-8
اشترجان فلاور - شركت 0335-3482526-2196-7
اشترجان شايان توليد _ شركت 0335-3482441
اشترجان نوركارالكتريك ـ شركت 0335-3482112-2458-2695-21
اشترجان آقاخاني _ فتح اله(شركت متالورژ) 0335-3482538
اشترجان كهرنگ لاستيك - شركت 0335-3483702-2600-2887-28
اشترجان كهن صنعت سپاهان - شركت 0335-3482434
اشترجان قطعه كاران2 - شركت 0335-3482377-9
اشترجان ده سپاهان _ شركت 0335-3482755-6
اشترجان آميژان - شركت 0335-3482677-8
اشترجان اصفهان ماليبل _ شركت 0335-3482821-4
اشترجان رزپليمر1_ شركت 0335-3482021-6-2066-67
اشترجان شفيعي - نعمت اله
اشترجان شكوهمند _ حسين
اشترجان پويا ماشين سپاهان - شركت 03123485072
اشترجان روح الامين ـ سيدابراهيم(امين سپاهان زاينده رود) 0335-3483227-8
اشترجان فولادفنر - شركت(علي نقي امين آبادي-هاشم يافولادصنعت) 0335-3482811-2
اشترجان شاه محمديان-فاطمه 0335-3482702-2764
اشترجان روهينا پيشرو سازه - شركت
اشترجان شينه اشترجان _ شركت 0335-3482081-5
اشترجان بركتين وشريك - محمدرضاومحمدجعفر( تجهيزات گازتامكار) 0335-3482199-0312-5836071
اشترجان توليدي وصنعتي اكسيژن الماس - شركت 0335-3482371-2
اشترجان پارس محوراصفهان( ياقطعه كاران 3 )- شركت 0335-3482377-9
اشترجان توليدقطعات وماشين اصفهان _ شركت 0335-3482889

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.