شماره تلفنهاي دانشگاههای اصفهان


رديف

عنوان

مسوول

مستقيم

نمابر

تلفنخانه

1

دانشگاه اصفهان

دکتر هوشنگ طالبی

6683115

6687396

-7932128

2

دانشگاه آزاد خوراسگان

احمدعلی فروغی

5221004

5211265

5230640

3

دانشگاه آزاد نجف آباد

سيد محمد اميری

0331

2291000

0331

2291001

0331

2291111

4

دانشگاه هنر

دکتر فرهنگ مظفر

6271876

6249841

6249840

5

دانشگاه پيام نور استان

دكتر محمد فضيلتي

2608027

2608027

2607028

6

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر رضا مظفری نيا

5225075-

0312226001

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمود مدرس هاشمی

3913100

3913112

3912210

8

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

محمد باقر عطايی

3912543

3912541

9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر غلامرضا اصغری

11-7922110

6685145

6680048

6680042

10

جهاد دانشگاهی اصفهان

فرهاد طاهريون

7922699

7922673

7922673

6687021

11

تربيت معلم شهيد باهنر

مرتضي بهرنگي

4516075

45109102

4516075

12

تربيت معلم شهيد رجايی

رضا شيرانی

7770118

7760047

7860440

13

تربيت معلم فاطمه زهرا

خانم امامي

4616913

4616268

4616165

14

تربيت معلم حضرت زينب

خانم صحرائيان

2366093

2332162

15

دبيرخانه دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار

مجلسي

2645886

50-2645849

16

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان

دكتر منصور شريعتي

4-3355091

3377140

7-3355091

17 دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر دكتر سيد محسن   خليفه سلطاني 3661600 3660088 3660013

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم.