۱
۲
۳
۴
۵
پالایشگاه

تولید فیلمهای تبلیغاتی ومستند صنعتی

فیلم معرفی شرکت، کارخانجات، خط تولید، معرفی محصول و تبلیغاتی

(مطابق با استاندارد های بین المللی)